Avisos legals

Mentions légales
Jet Aventure

El lloc web de JET AVENTURE és accessible a la següent adreça :
www.jet­aventure.com
El lloc www.jet¬aventure.com és publicat per Jean-Marc Maillol.


Responsable de la publicació: Jean-Marc Maillol

El lloc www.jet¬aventure.com està allotjat per :

OVH
SAS amb capital de 10 059 500 €
RCS Lille Métropole 424 761 419 00045
Codi APE 6202A
CIF : FR 22 424 761 419
Seu registral : 2 rue Kellermann ­ 59100 Roubaix ­ France.

Advertència

Totes les dades d’aquest lloc web es publiquen a títol informatiu.
Remarquem als usuaris d’Internet que no vinculen
legalment JET ADVENTURE.

Drets d’autor : propietat intel·lectual

Titularitat
Aquest lloc web en el seu conjunt, així com els elements que el componen (editorial, estructura d’arbres, programari, animacions, fotografies, il·lustracions, representacions gràfiques, logotips, etc.) estan protegides pels articles L.111-1 i seguiment del Codi de propietat intel·lectual.

Queda prohibida la reproducció total o parcial d’aquest lloc en suports electrònics
Excepte autorització expressa de la persona responsable de la publicació. La reproducció de
textos parcials d’aquest lloc en paper està autoritzada a condició que no sigui
informació arbitrària, que es respecti a la integritat dels documents reproduïts i
la cita de la font.
Qualsevol reproducció electrònica o en paper ha de mostrar el copyright i el logotip de JET AVENTURE.

Enllaços d’hipertext
Queda prohibida la creació de qualsevol tipus d’enllaç d’hipertext a qualsevol de les pàgines web o elements que componen aquest lloc, excepte amb el consentiment previ per escrit de JET AVENTURE, autorització que pot ser revocada en qualsevol moment. Tots els llocs amb enllaços d’hipertext a aquest lloc o qualsevol dels elements que el componen no estan sota el control de JET AVENTURE. Per tant, declina tota responsabilitat (inclosa la redacció) sobre l’accés i el contingut a aquests llocs.

Dades personals

El lloc Jet Aventure accessible amb els següents noms de domini abans esmentats és institucional. Està destinat, en part, a recopilar dades personals.

Nature des données à caractère personnel
On entend par données à caractère personnel toute information personnelle (notamment : nom, adresse e-mail , téléphone) que les internautes sont susceptibles de fournir à JET AVENTURE dans le cadre du formulaire d’envoi de mail qu’ils peuvent remplir en ligne.

Naturalesa de les dades personals
S’entén per dades personals qualsevol informació personal (com: nom, adreça de correu electrònic, número de telèfon) que els usuaris d’Internet puguin proporcionar a JET AVENTURE com a part del formulari d’enviament d’un correu electrònic que poden completar en línia.

Identitat de la persona responsable del tractament de dades personals
JET AVENTURE és el responsable de la recollida i el tractament de dades personals al seu lloc.

Drets d’usuari
D’acord amb la Llei 78-17 del 06/01/1978 relativa a l’informàtica, dades, fitxers i llibertats, aquest lloc ha estat objecte d’una declaració de tractament automatitzat de dades personals a la CNIL ( Declaració del rebut del lloc web n °).
D’acord amb la Llei de protecció de dades del 6 de gener de 1978, cada usuari disposa d’un dret d’accés, de rectificació, de complementació, d’actualització,de bloqueig, d’oposició o d’esborrament de dades personals sobre ell mateix. Per exercir aquests drets, l’usuari pot posar-se en contacte amb JET AVENTURE a través del formulari electrònic del nostre lloc o bé escriure a contact@jetaventure.com.

Où sommes nous ?

ADRESSE

 

JET AVENTURE
Quai jules verne
66750 Saint-Cyprien
HEURES D’OUVERTURE

 

OUVERT 7/7J
de 9h00 à 20h00